№ 86/1 (2019)

Содержание

Статьи

G. A. Krivov, V. A. Matvienko, A. N. Rudko, V. V. Baklan
PDF
R. M. Didkivskyi, Ye. P. Chvertko, M. V. Shevchenko, A. Ye. Pirumov, P. P. Protsenko
PDF
V. G. Prokopov, N. M. Fialko, Ju. V. Sherenkovskiy, V. L. Yurchuk, N. O. Meranova, O. E. Maletska, N. P. Polozenko, O. N. Kutniak
PDF
V. P. Babak, V. V. Shchepetov, T. T. Suprun, O. V Kharchenko
PDF
G. I. Sharaevsky, N. М. Fialko, I. G. Sharaevsky, L. B. Zimin
PDF
E. L. Vrzhyzhevskyi, N. V. Piskun, T. G. Taranova, S. V. Akhonin, I. I. Statkevich, I. L. Bogajchuk, C. O. Zvorykin
PDF
O. А. Slyvinskyy, S. P. Bisyk, K. D. Tonkushina
PDF
G. I. Sharaevsky, N. М. Fialko, I. G. Sharaevsky, L. B. Zimin
PDF
A. I. Burya, A.-M. V. Tomina, Ye. A. Yeriomina
PDF
V. O. Haievskyi, O. A. Haievskyi, C. O. Zvorykin
PDF